Regulamin

1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby posiadające aktualną i opłaconą kartę członkowską, ważny karnet lub wykupione wejście jednorazowe.
2. Warunkiem otrzymania karty identyfikacyjnej lub karty członkowskiej jest wypełnienie odpowiedniego Formularza oraz wniesienie należnej opłaty.
3. Członkowie klubu uiszczają opłaty za korzystanie z usług Klubu na konto wskazane w umowie lub w recepcji Klubu.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach klubu jest okazanie w Recepcji przy wejściu do Klubu karty członkowskiej, identyfikacyjnej lub karnetu miesięcznego wraz z dokumentem tożsamości.
5. Członek klubu oraz każdy klient nieposiadający statusu członka Klubu, zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania Klubu. Godziny otwarcia Klubu umieszczone są na stronie internetowej www.fabrykamocy.com oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Klubu. O wszelkich zmianach godzin funkcjonowania obiektu, Klub uprzedzi poprzez ogłoszenie tej zmiany w siedzibie Klubu oraz na firmowym facebooku lub stronie internetowej www.fabrykamocy.com .
6.Karnety wystawione są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik karnetu nie jest osobą, na którą został on wystawiony Klub Fabryka Mocy zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
7. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych. W wypadku nieobecności dłuższej niż 10 dni istnieje jednak możliwość \"zawieszenia\" karnetu, poinformowaniu nas przed nieobecnością.
8. Nie wykorzystany karnet (bez wcześniejszego powiadomienia o \"zawieszeniu\") przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
9. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
10. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
11. Ćwiczący powinien poinformować obsługę Fabryki Mocy przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach oraz instruktora, jeśli z takowego usług korzysta
12. Fabryka Mocy gwarantuje, że zajęcia grupowe będą prowadzone przez instruktorów z odpowiednim doświadczeniem. Aktualny wykaz prowadzących zajęcia przedstawia grafik dostępny w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej.
13. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć grupowych oraz do zmiany instruktorów prowadzących zajęcia. Informacje dotyczące zmian dostępne będą na tablicach informacyjnych na terenie Klubu, w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.fabrykamocy.com.
14. W przypadkach zbyt dużej frekwencji na zajęciach grupowych uniemożliwiających korzystanie wszystkim chętnym z zajęć, zostaną wprowadzone rezerwacje miejsc. O wprowadzeniu rezerwacji Klub uprzedzi poprzez ogłoszenie tej informacji w siedzibie Klubu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi. Rezerwacje będą składane telefonicznie bądź bezpośrednio w Klubie, najwcześniej na 2 dni przed planowanymi zajęciami.
15. W przypadku rezerwacji miejsca i niemożności skorzystania z zajęć, Klient zobowiązany jest do odwołania swojego uczestnictwa telefonicznie, bądź bezpośrednio w recepcji Klubu, najpóźniej na 2 godziny przed planowanymi zajęciami danego dnia.
16. W przypadku 3-krotnej rezerwacji miejsca na zajęcia, a nieodwołania wizyty oraz niestawienia się na zajęciach, Klient zostanie pozbawiony możliwości rezerwacji miejsca na wszystkie lekcje wymagające zapisów, do odwołania.
17. Pracownicy Klubu mają prawo weryfikować listę uczestników zajęć na podstawie listy rezerwacji znajdującej się w recepcji Klubu.
18. Spóźnienie się na zajęcia powoduje anulację rezerwacji. W takim przypadku pracownik Klubu ma prawo zaprosić na zajęcia kolejną chętną osobę.
19. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zamknięcia klubu bądź jego części ( np. sali Fitness) w związku z naprawami, konserwacją, remontem.
20. Członkowie Klubu oraz klienci nieposiadający statusu członka Klubu, zobowiązani są do przestrzegania porządku, higieny oraz właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym możliwości korzystania z zajęć w Klubie.
21. Palenie tytoniu, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie Klubu jest surowo zabroniona. Członkowie Klubu oraz klienci nie posiadający statusu członka klubu nie stosujący się do tego punktu, zostaną wyproszeni z terenu Klubu, a zachowanie takie stanowi rażące naruszenie regulaminu Klubu.
22. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku złego samopoczucia mogącego chociażby stwarzać poczucie ograniczenia zwykłych funkcji percepcyjno-ruchowych należy uzgodnić uczestnictwo z prowadzącym zajęcia.
23. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe oraz posiadanie własnego ręcznika.
24. Dla celów higienicznych Członek Klubu oraz każdy klient nie posiadający statusu członka klubu, zobowiązany jest do używania ręcznika podczas ćwiczeń w pomieszczeniach treningowych.
25. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby nie zatrudnione w firmie Fabryka Mocy Siłownia & Fitness.
26. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz używania magnezji.
27. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych, Członek Klubu oraz każdy klient nieposiadający statusu członka klubu, zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.
28. Zabronione jest rzucanie na terenie siłowni talerzami, sztangami, hantlami i wszelkim innym sprzętem.
29. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
30. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia Klubu (lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi ) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
31. Niestosowanie się do mniejszego Regulaminu, zasad obowiązujących w Klubie, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez personel odpowiedzialność ponosi osoba naruszająca postanowienia.
32. Bez zgody Kierownictwa Klubu zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie bądź pozostawianie ulotek na terenie Klubu.
33. Za zgubienie zegarka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 30,00 zł.
34. Warunkiem otrzymania zegarka do szafki w szatni jest pozostawienie w recepcji Klubu ważnej karty członkowskiej lub dowodu tożsamości.
35.W przypadku nie zastosowania się do powyższego punktu tj.33, Klub zastrzega sobie prawo do nie udostepnienia zegarka do szafki.
36. Każda osoba korzystająca z szafki, zobowiązana jest do oddania zegarka od szafki każdorazowo po zakończonej wizycie w Klubie. Osoba, która nieumyślnie wyniesie zegarek  poza obiekt Krytej Pływalni „Oceanik” zobowiązana jest do poinformowania recepcji Klubu telefonicznie lub osobiście do godziny 8:30 dnia następnego oraz oddania zegarka w terminie wyznaczonym przez pracownika Klubu.
37. Klub zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 30,00zł za nie wywiązanie się z punktu 35.
38. Klub zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu na czas nieokreślony na teren Klubu osobie, która naruszy pkt.35 regulaminu Klubu Fabryka Mocy 2- krotnie.
39.Zabrania się zostawiania odzieży i obuwia poza szafkami w szatni. W przypadku braku wolnych szafek osoba, która chce skorzystać z usług Klubu, ma możliwość przechowania rzeczy na własną odpowiedzialność w recepcji Klubu Fabryka Mocy lub zmuszona jest czekać na zwolnienie się szafki.
40. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu szklanych opakowań.
41. Zabrania się korzystania z odnowy biologicznej używając zegarków Klubu.
42. Zarząd Klubu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, w recepcji oraz w szatniach.
43.Klub zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10,00zł za zgubienie Karty Członkowskiej.
44.Osoba korzystająca z Klubu zobowiązana jest do zmiany obuwia w holu krytej pływalni „ Oceanik” oraz pozostawienie go w szafce.
45. W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia przez pracownika krytej pływalni o niestosowaniu się osoby do powyższego punktu regulaminu, Klub zastrzega sobie prawo do zastosowania zakazu wstępu na czas nieokreślony wobec takiej osoby.
46. Niniejszy regulamin jest potwierdzeniem akceptacji „ Regulaminu Kącika Dziecięcego”.
47. Akceptacja niniejszego Regulaminu Klubu jest jednoznaczna z faktem, że osoba go akceptująca świadoma jest iż ćwiczenia na siłowni & fitness mogą spowodować uszczerbki na zdrowiu a nawet śmierć.
48. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszczerbki na zdrowiu oraz śmierć osób korzystających na terenie całego obiektu.
49. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Aktualny regulamin dostępny jest w recepcjach Klubu oraz na stronie www.fabrykamocy.com
50. Każda osoba przebywająca na terenie Klubu Fabryka Mocy akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.